Праисторическо селище, Белчин бани

Праисторическото селище в непосредствена близост до Белчин Бани е декларирано като паметник на културата с категория "местно значение". Археологическият паметник не е проучен. Необходимо е пълно археологическо проучване на терена.

Спецификата на тракийските селища в Самоковския район не предполага видими над нивото на терена останки. Жилищата са били с дървени и землени конструкции, които в стратиграфските пластове са трудно доловими. Каменната архитектура от това време тук е непозната. Селищните образувания са временни и нетрайни, което още веднъж доказва, че са създавани там, където е добивана руда и е произвеждано желязо, след което са били премествани при други залежи.